top of page
Rope_c920308495c973460f1350e97902dc69e_2

YADA RIGGER และ Little BIRD STUDIO
ศิลปะการติดตั้งเชือก

โครงสร้างสร้างงานจากเชือกที่พันผูกทั้งสิ่งของและสิ่งของเพื่อแสดงความสามารถในการถ่ายทอดทางศาสนาเชิงวัฒนธรรมและการศึกษาที่ไปไกลเกิน BDSM และการใช้งานโดยใช้การมัดเชือกแบบ Shibari ที่เธอได้รับการเดินทางมาจากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น

นายหญิงเชือกที่ฝึกฝนศิลปะ 'ชิบาริ' จากอาจารย์ในญี่ปุ่น มากกว่าความเป็นทาสตอนนี้เธอสนใจที่จะใช้ความรู้และทักษะของเธอในการพูดคุยเกี่ยวกับปรัชญาและจิตวิทยามากกว่า BDSM และเรื่องเพศ

bottom of page